قواعد فراگیر طراحی
مترجمین:راضیه مهدیه. نازیلا محمد قلیزاده.مهسا حقی پناه و رائیکا خورشیدیان
انتشارات فرهنگسرای میردشتی.سالن شبستان.راهرو 23.غرفه 40