طراحی با الگوهای طبیعی
نویسنده: مگی مکنب
مترجم:سارا سادات تجاره
ناشر:فرهنگسرای میردشتی

اصول طراحی محصول
نویسنده:ریچارد موریس
مترجم:نازیلا محمد قلیزاده
ناشر:فرهنگسرای میردشتی

فروش در شهر کتاب و سایر کتاب فروشی های تهران، مشهد، اصفهان و شیراز