"طراحی تنها به خاطر طراحی اشیا مورد اهمیت قرار نمی گیرد بلکه به خاطر شکل دادن به انسانیت به شکلی مداوم مورد توجه است." کلاوس ولبرت