یک طرح ادغامی از هدفون و MP3 player

طراح:Che-Yu Lu

www.yankodesign.com