این یک سایت مفید در مورد اسکچ است و حاوی بخشهایی مانند اتاق گفتگو، اسکچ های روزانه، کتب اسکچ و ویدئوهای مرتبط با آن می باشد: