تا به حال ویلچرهای بسیاری طراحی شده اند که بیشتر بر عملکرد تاکید کرده اند تا استفاده کننده آزادی عمل بیشتری داشته باشد. ولی در بعضی اوقات فرد به کمک پرستار یا فرد دیگری نیاز می یابد. این ویلچر دارای ویژگی های ارگونومیکی هست که استفاده از آن را برای شخص استفاده گر و همچنین فردی که او را کمک می نماید آسان می سازد. طراحی مجدد دستگیره ها،طراحی پدال ها و ترمز به نحوی که برای استفاده مناسب و راحت باشند و ارتفاع قابل تنظیم آنها ایمنی و آسایش بیشتری را برای فرد فراهم می سازد.http://www.yankodesign.com/2012/07/03/wheelcare/