میزگرد طراحی صنعتی و صنایع دستی

22 خرداد ساعت 1:30، سالن 25 نمایشگاه بین المللی