برای اطلاع از جزئیات به آدرس زیر مراجعه نمایید:

http://www.lgmobilecontent.ir/global/home.htm

 

با تشکر از آقای صالح برادران امینی.